Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in en door al Zijne weldaden en immer Zijn meerdere eer zoeken.

Gebed.

O gezegende Moeder des Scheppers, Gij die genade gevonden hebt bij Ood, laat ons door U tot uwen Ooddelijken Zoon geleid worden, opdat Hij ons door U ontvange, Die door U aan ons is geschonken. O onze Moeder, onze liefdevore Koningin, onze Middelares, onze almachtige Voorspraak, beveel ons aan uwen Ooddelijken Zoon, onzen Heer en Schepper. Verwerf voor ons vergiffenis van al wat wij misdeden. Verwerf dat Jesus, onze Schepper, Zich vel liefde over ons erbarme die Zijn schepselen zijn; ons geleide en behoede door Zijne wijsheid. aan wier Voorzienigheid wij zijn toevertrouwd; ons helpe, ons redde, ons zalig make door Zijne almacht, van welke wij afhangen in alles. O Maria, smeek voor ons bij uwen Ooddelijken Zoon en houd niet op te smeeken, dat voor ons dit Zijn Goddelijk woord moge zijn op den laatsten dag des oordeels: komt gezegenden Mijns Vaders en bezit het rijk dat voor U bereid is van de grondlegging der wereld. Amen.

I

Sluiten