Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xviii.

moeder des zaligmakers, bid voor

ons!

Welk een recht heeft Maria, de Moeder des Zaligmakers, op onze dankbaarheid? Zij heeft ons Jesus geschonken, Die de ware, de eemge, de overvloedige bron is onzer zaligheid. Die Moeder schonk Hem die menschehjke natuur, waardoor Hij geworden is de God met ons, onze natuurgenoot, onze Broeder, ons Hoof . Zü schonk Hem die handen, welke eens tot ons heil vastgenageld en doorboord zouden worden aan het kruis. Zij schonk Hem die voeten waarmede Hij zou rondwande.en om Zijne leer en Zijne zegeningen te verspreiden; die oogen, welke geopend zijn voor de ellenden der menschen; dien mond, waardoor Hij ons Zijne Goddelijke bevelen zou geven en ons Zijne Goddelijke geheimenissen zou verkondigen Aan die uitverkorene Moeder hebben wij dat Goddelijk Hart te danken, dat de zetel zou zijn zooveler heilige gevoelens van Zijn ziel voor ons heil, dat steeds voor ons vol liefde zou kloppen, dat voor ons doorstoken zou worden met eene lans. Aan haar maagdelijk Moederhart is het kostbare bloed ontvloeid, dat de meer dan voldoende prijs zou zijn onzer

Sluiten