Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods Eengeboren Zoon, Die door haar is mensch geworden, Die door haar tot ons ui den hemel is afgedaald, Die door haar onze menschelijke natuur heeft aangenomen en onze broeder heeft willen zijn. Wij verkondigen den lof der grenzelooze vernedering van het eeuwige Woord des Vaders dat afgedaald is van den troon Zijner Goddelijke glorie in het slijk dezer aarde, om ons arme zondaars te verhetfen tot deelgenooten van Zijne Goddelijke natuur. Wanneer wij Maria's lof verkondigen, dan verkondigen wij den lof van God onzen Verlosser Die door haar tot ons gekomen is om ons 'van onze zonden te reinigen door Zijn Goddelijk Bloed, ons te sterken door Zijn Goddelijk voorbeeld, ons te verlichten door Ziin Goddelijke leer, ons te heiligen door Zijne genade. Wanneer wij Maria's lof verkondigen dan wekken wij ons zeiven en anderen op to aanbidding, dank, liefde jegens God, Die haar heeft verheven; tot bewondering en achting van hare voorrechten, hare genaden, hare deugden, en hare heiligheid. Wij wekken ons zeiven en anderen op tot navolging van haar buitengewoon geloof, van haar zoo volmaakt vertrouwen en hoop, van haar zoo innige liefde en godsvrucht, van hare gehoorzaamheid, haar maagdelijke kuischheid, hare diepe nederigheid, hare zachtzinnigheid, en andere deugden. Wanneer wij Maria's lof verkondigen, dan oefenen

Sluiten