Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij een apostolaat uit- dm k godsvrucht tot fesLK 1'„ m . °,rdercn wij de wij het evang-e'ie en Win inT' ida" verhreiden wij een der schoont v'oed; dan heiligen

de gave van het woor/^" °"S ,êfeschonken het heil en de zalivZti' ^" Werken wij aan I wij Maria loven d™ «h ♦ er z,e'en- Wanneer de Kerk. Zij predik-? h W'j °ns aa" bij kansel. Zij stelt nnc £ êTootfleid op den ; gepenseeld op het doek a[bee,di"gen voor hout en marmer z i ;1gfl,J°.UWen in st«n, "»« altaren, Z de 'jt'i'J* °P

verlangt die en nrikt gebouwen; zij

den kloosterling ja in eVhr'V6 b'dceI van In hare getijden, in de lofspraken^-k'nderenMaria toewijdt, in de Inf!, ' e 21J aan aangeheven, houdt de Kerk "niel V°°r., MaHa roemen. Hare kerl-JL et °P haar te

hare heiligen hare p-ol ![S' £3re kerkleeraars, achttien eeuwen niet onïh ^ ^edurende geschriften, door boeken d Mana' d°°r door lofredenen als om Sriw'f £esPrekken, de gezegendste der vronu verheffen en

te prijzen. Zoo gaat Marfa^TAV0,keren voorspelling in vervuil;™ beteekenisvolle

"9 •< *

WI.1 ons dus daarbii mVt , i •?' ' Zu,,en ook

elke gelegenheid aangrijpeï öm" ijVer

ons w°Ï sa® !

Sluiten