Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te meer is dit dan bewaarheid in Jesus' H. Moeder, aan welke Hij Zich op zoo geheel eenige wijze reeds bij het eerste oogenblik van haar bestaan heeft medegedeeld?

De H. Geest deelde Zich echter op nog meer bijzondere wijze mede aan Maria bij het aanbiddelijke geheim der menschwording. De engel Oabriël leert het ons, wanneer hij tot Maria zegt: de H. Geest zal over U afdalen en de kracht des allerhoogsten zal u overschaduwen. 6) De H. Geest werd toen op zoo onuitsprekelijke wijze in haar werkzaam, dat het heilige, hetwelk uit haar geboren zou worden, ontvangen is van den H. Geest. Gelijk de wolke van Gods heerlijkheid over den tabernakel afdaalde en hem overschaduwde, zoo daalde ook de H. Geest over Maria neder en was op geheel bijzondere en hoogst verhevene wijze in haar tegenwoordig en in haar werkzaam, zoodat Hij haar, terwijl zij Maagd bleef, Moeder maakte van Gods Zoon. Mijne Meesteres, roept de H. Ephrem uit, terwijl hij dit beschouwt, allerheiligste Moeder Gods en vol van genade! boven alles gezegende die God hebt gebaard; Gods Moeder, allerbehagelijkst voor den hemel, gij zijt het vat der godheid van uwen eengeboren Zoon.

Eindelijk nog om een derde reden wordt

1) Luc. 1 : 35.

Sluiten