Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria door de Kerk geestelijk vat genoemd. De H. Geest daalde op den Pinksterdag over Maria neder, terwijl zij voorzat in de zaal van den Sionsberg aan Christus leerlingen. Zij werd toen door dien hemelschen licht- en vuurgloed en de kracht des Allerhoogsten zichtbaar gewijd tot Moeder der Kerk, Als zoodanig gaf de H. Geest Maria de schatten Zijner gaven. Al het goed, dat in de wereld is, komt voort van den H. Geest, maar al deze hemelsche schatten gaan door de handen Zijner welbeminde Bruid, die onder het kruis het offer bracht van haren Goddelijken Zoon. Die Moeder der Kerk oefent, om zoo te spreken, zegjt de H. Bernardinus, een zekere macht uit over al de werkingen van den H. Geest.

Door deze drievoudige mededeeling dus des H. Geestes, werd zij een geestelijk vat, zoo vervuld van Zijne gaven, dat wij uit hare volheid allen ontvangen.

Geestelijke Bloem.

Zoo overvloedig ontving Maria de gaven des H. Geestes, dat zij ze over de geheele wereld kon verspreiden.x)

Oefening.

Leg u naar het voorbeeld van Maria er op

1) S. Epiphan de laud. Virg.

Sluiten