Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkelijke verdiensten, en haren heiligen schoot bereid heeft tot rustplaats voor den Eengeboornen Gods." i) De Allerhoogste heeft dan ook dat meesterstuk Zijner handen eene eereplaats ingeruimd in de hemelzaal Zijner glorie. Maria met ziel en lichaam ten hemel opgenomen is geplaatst aan de rechterhand van Gods menschgeworden Zoon. Daar prijkt zij als het eerwaardig vat bij uitnemendheid onder al de engelen

tn nenigen des hemels. Zij schittert er met al het sieraad harer zoo verscheidene en glansrijke deugd en met al den rijkdom i.arer ongeëvenaarde verdiensten. De kuischheid der maagden, de sterkte der martelaren, de godsvrucht der belijders, de wijsheid der leeraren, de zelfverloochening der kluizenaars, en alle de gaven des geestes, omstralen haar met den glans der heiligheid. Zoo is zij een eerwaardig vat, door de wijsheid en de almacht van God ontworpen, voortgebracht en op de hoogste plaats der eer na Christus in den hemel gesteld bewonderd en vereerd door de engelen en heiligen en voortdurend eere gevend aan den drie-eenigen God.

Geestelijke Bloem.

Indien alle schepselen even zoovele Paulussen waren, zouden zij nooit de verheffing van

1) S. Qreg M. in 1 Reg. C 1 C 1.

Sluiten