Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria bereiken, wijl de Apostel een uitverkoren vat en Maria het vat der Godheid zelve was.

Oefening.

Laat uw licht zoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken zien en den Vader verheerlijken, Die in den hemel is.1)

Gebed.

O Maria, Moeder van mijn God en Zaligmaker. Gij zijt verheven boven alle koren der engelen en geplaatst op den troon der hemelen als het hoogst geëerde aller schepselen naast uwen Goddelijken Zoon. Daar schittert gij met ziel en lichaam in het eeuwige licht en zijt gekroond met de kroon aller deugden. O Maria, wij weten zeer goed, dat wij, arme zondaars, niet waardig waren U in dit dal der tranen te bezitten; maar ook weten wij, dat Gij in het midden uwer verheffing onze ellenden niet hebt vergeten en dat gij nog immer medelijden hebt met de zondaars, waarvoor Gods Zoon uw Zoon is geworden. Sla dan uit de heerlijkheid, die U omgeeft, uwe barmhartige oogen op ons! Zie, hoe groot onze zwakheid is; aan hoevele gevaren en bekoringen wij zijn blootgesteld; hoe diep wij misschien zijn ge-

I) Ml. V:16.

Sluiten