Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicht.') Op den grooten verzoendag droeg- de hoogepriester een brandend vat in het heilige iLÏ \ *, er uit£eIeze» reukwerk of vonr ï °l ?™?en e" Plaatste het rookend n°° e ark^ °fden genadetroon des Heeren. Dit was duidelijk een zinnebeeld van aanbid-

on rlfpn Sn,leC g' ?IJ het £roote zoenoffer, dat op dien dag* werd opgedragen.

°ns.rech/ begrijpen, hoe Maria in de Litanie van Loreto een uitmuntend vat van godsvrucht kan worden genoemd. Zij was door hare Codsvrnrht A„ — l • i i•

het V cuiiuiuuing, (len dank

het gebed die opstegen uit haar hart tot fiori.

troon ais net vat, waaruit de wierook opsteeg voor de arke of den genadetroon. De wierook steeg uit dat vat op en verhief zich, en zoo ver-

k ^Z1 °° Ult Maria's hart de beden en aanbiddingen voor den troon van den drieëenigen God. Maria's ziel zocht niet wat hier op aafde was neen, gelijk de H. Paulus zich uitdrukte zij zocht hetgeen daarboven was. -') Hare gedachen meer dan die van alle anderen waren beziemet den Vader, die haar van eeuwigheid als geheel eenige dochter had uitverkoren, en haar bij hare onbevlekte ontvangenis met zooveel genaden had overstrnnmW.

1 lllcl ucn ^oon. üie

haar op zoo uitstekende wijze liet deelen in het groote zoenoffer, dat Hij kwam brengen

0 Hs. CXL -2. 2) Coloss III.

Sluiten