Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het heil der wereld; met den H. Geest Die Zich, gelijk wij reeds zagen, tot driemaal op geheel eenige wijze aan haar had medegedeeld. Zoo was Maria een uitmuntend vat van godsvrucht, daar zij meer dan alle anderen beden en verzuchtingen met en door haar Goddelijken Zoon ten hemel opzond.

Maria was niet slechts een uitmuntend vat van godsvrucht, omdat haar gebed zuiver en verheven was en rechtstreeks opging tot God, maar ook omdat haar gebed zoo hoogst behagelijk was voor God. Het reukwerk, dat gebrand werd in het heiligdom was saamgesteld uit uitgelezene specerijen, myrrhe, kaneel, cassia en leverde en verspreidde een zoeten en liefelijken geur. Zoo was het gebed van Maria na dat van Jesus, boven alle overige gebeden hoogst aangenaam aan God. Worden in het boek der openbaring de gebeden der heiligen vergeleken met geurigen wierook, die de engelen in schalen voor Gods troon lieten branden, dan overtreft ze daarin verre Maria, dat uitmuntend vat van godsvrucht. Haar gebed was boven dat van alle anderen aangenaam, omdat het voortkwam uit een hart, dat hoogst zuiver was ' van alle zonden, vervuld was met de voortreffelijkste deugden, en zoo innig vereenigd was met het biddend en offerend Hart van Jesus

haren Zoon. , ,

De wierookswalmen stijgen met des te meer

Sluiten