Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jesus' heilige Moeder, en de duivel siddert reeds hij den enkelen naam van haar, die aan de wereld een Ood tot Verlosser heeft geschonken. Wanneer de duivel ons dus aanvalt door de bekoring en ons in het eeuwig verderf zoekt te storten, verschansen wij ons dan in dien onaantastbaren toren, en onze vijand zal beschaamd worden en genoodzaakt zijn om af te laten van hetgeen hij ondernam.

Was David's toren behangen met duizenden van schilden, de volle wapenrusting der helden, niet minder staan voor Maria al de legioenen der hemelsche legerscharen gereed met volle wapenrusting, om Lucifer en geheel zijn helschen aanhang terug te werpen, en alles wat zij vermogen te verijdelen. t

Een burcht of toren boezemt den vijand schrik en tevens aan hem, die er zich door verdedigt, vertrouwen, moed en veiligheid in. 's Heeren naam is een toren vol sterkte; daar heen snelt de rechtvaardige en hij zal zegevieren*). Hetzelfde geldt van Gods H. Moeder. Reeds de gedachte alleen, dat Maria ons beschermt, zal ons een onwrikbaar vertrouwen inboezemen, hoe gevaarlijk de bekoringen ook zijn en hoe hevig de strijd ook is, dien wij hebben te strijden. Wij weten, dat indien wij onze toevlucht nemen

1) Spreuk XVIII : 16.

Sluiten