Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oefening.

Onderzoek hoe gij vóór, in en na de bebedankt°P Vertrouvvt, ha;,r aanroept en

gebed tot maria tegen de

bekoringen.

M.vKr,|aMC[flluZfligS-e cn all^beminnelijkste '1 k aria, help mij door heilige ingevingen door allervoorzichtigste leiding, door uwe hoogst vermogende bescherming en behoed mij tegen isten cn strikken des duivels, tegen de verleiding en de bespotting der wereld, tegen L aanvechtingen mijner ongere1de hartstochten. Doordring mijn geest vin de hemelsche leer des geloofs om^sïerk tï zijn tegen elke dwaling. Beziel mij met een vast vertrouwen op uwe moederlijke voorspraak en op de alvermogende genade van uwen Zoon opdat ik immer met moed strijde tegen mijne vreesehjke vijanden. Ontvlam mijn hart om uwen beminnehjken Zoon, onzen Heer J C hef te hebben boven alles. O verhevene Koningin van goeden raad, verkrijg door uwe machïge voorspraak, dat ik in dat licht des geloofs, hliliÏÏ ..b?,vennatuurlijke vertrouwen, 'in die i , ' steeds meer en meer bevestigd

Laat Vlja"dcn van mÜne zaligheid.

uwe hnofip ° UWe h0ede en °ndcr

uwe hoede eeuwig zegepralen.

Sluiten