Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met goud 'overdekt en zoo noemen wij ook Maria op zinnebeeldige wijze een gouden huis. Het goud als het kostbaarste en schoonste der metalen, is het zinnebeeld van de liefde de verhevenste en de schoonste der deugden. .Met het goud der goddelijke liefde was Maria geheel en al bekleed. De liefde, die vlamde in het hart van Maria, is niet uit te spreken. Ik denk, zegt de H. Hieronimus, dat de mensch, al gebruikt hij ook al zijn hart, al zijn verstand, al zijne kracht, niet in staat is te bedenken, door welken gloed van God toegewijde liefde, Maria gedurig was ontstoken; door welke beschouwing der hemelsche geheimen zij, die vol was van den H. Geest, daartoe gedurig werd opgewekt. Want al beminde zij uit geheel haar hart, uit geheel hare ziel, uit al hare kracht, toch werd iij dagelijks door nieuwe gevoelens van toegenegenheid ontvlamd, en dit des te krachtiger, hoe meer zij inwendig door Goddelijke bezoeken verlicht werd. De genade van den H. Geest had haar geheel vervuld; zij was geheel doorgloeid van de Goddelijke liefde, zoodat niet de minste wereldsche genegenheid haar bezoedelde, maar zij geheel en al aanhoudende gloed en vervoering van overvloedige liefde was. *)

Zoo is Maria de gulden tempel van het Godde-

1/ Epist. ad Paul et Eustoch.

Sluiten