Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegende deur des hemels, waardoor de Zaligmaker der wereld tot ons is gekomen en Gods grenzelooze erbarmingen haren weg tot ons vinden. Daarom zingt de Kerk:

Gegroet o sterre va,n het meer!

Verheven Moeder van den Heer!

Gij altijd Maagd en 's hemels poort, Uit U stroomt 't hoogst geluk ons voort.

Maria is dus de deur des hemels, omdat door haar de Eengeboorne, die in den schoot des Vaders is, tot ons is gekomen. De Koning der engelen is door Maria in onze nederigheid en sterfelijkheid afgedaald om ons deelachtig te maken aan Zijne waarheid, Zijne heiligheid en Zijne zaligheid, en bij den geopenden hemel weerklonk te Bethlehem het lied van de legerscharen der engelen. Eere zij God in den Allerhoogste en vrede op aarde aan de menschen van goeden wille!

Maria is echter nog op eene andere wijze de deur des hemels. Door haar, zegt de H. Augustinus, is God nedergedaald op deze wereld, teneinde de menschen door haar ten hemel zouden opstijgen. Wij mogen het woord van den psalm op haar toepassen; deze is de deur des Heeren: de gerechtigen zullen daarlangs binnen gaan!). Niemand, zegt de H. Bonaventura, kan den hemel binnengaan dan door Maria. Aan Maria,

J) Ps. CXVII : 20.

Sluiten