Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw Jesus siert in 's hemels woon,

O Koningin! o Koningin! U met de schoonste deugdenkroon, O Koningin Maria. (bis).

XXXVII.

MORGENSTER, BID VOOR ONS!

Een donkere nacht overdekte dc ganschc aarde en overal heerschte reeds vierduizend jaren de akelige duisternis van dwaling en zonde. Het was een lange en bange ellende, de hemel met sombere nevelen overtogen, terwijl alom de vorst der duisternis heerschte door afgoderij en zedenbederf. Eindelijk kwam de volheid des tijds, de stond zoo menigmaal aangekondigd, zoo vurig afgesmeekt, zoolang verwacht. Eene vlekkelooze dochter der hemelen verscheen aan het kwijnend aardrijk, die den naderenden dag aankondigde. Het was Maria, de liefelijke morgenster, die de zon der gerechtigheid voorafging. Gelden de volgende woorden van het boek der openbaring eigenlijk J. C.: Ik ben het geslacht en de wortel van David; de schitterende ster van den morgen!), wij mogen ze ook tot zeker

1) Apox. XXII : 16.

Sluiten