Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een oneindigen God; zij is de berooving van het kostbaarste aller goederen, van Gods liefde en genade. Zij maakt ons tot Gods vijand. De doodzonde is een oneindig kwaad, omdat zij ons schuldig maakt aan de allervreselijkste vlammen der hel en ons voert tot eene ongelukkige eeuwigheid, waar alle hoop is uitgesloten. De doodzonde is een oneindig kwaad, omdat zij ons onherroepelijk de deur des hemels sluit en ons voor immer berooft van een onbeschrijfelijk geluk. De doodzonde is een oneindig kwaad, omdat zij J. C. als het ware opnieuw kruisigt, al de vruchten van 's Heeren offer verijdelt en het bloed, dat de Goddelijke Verlosser voor ons vergoot, onder de voeten treedt. Gelukkig hij, die, terwijl hij in dien beklagenswaardigen toestand verkeert, Maria niet vergeet, en haar getrouw blijft vereeren en aanroepen. De barmhartigheid dier Moeder zal zulk eenen niet verloren laten gaan. Zij heeft een innig medelijden met hare kinderen, waaraan dit ongeluk overkomt. Gelijk zij aller Koningin en Meesteres is, zoo is zij ook aller Voorspraak en Middelares. Zeker, haar teeder Moederhart bemint hen het meest, die haren Goddelijken Zoon en haar het innigst liefhebben en het getrouwst dienen; doch het blijft zich ook ontfermen over de ongelukkige kinderen, die van Jesus en van haar zijn afgeweken. Zij is immer bereid, wanneer dezulken

Sluiten