Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bid met aandrang voor ons zondaars, Lieve Moeder, bij uw Zoon,

Dat Hij nu en eens in 't oordeel, Vol genade Zich betoon.

XL.

TROOST DER BEDRUKTEN, bid voor ons!

Droefenis is zoo algemeen in dit dal der tranen en toch is zij hoogst verderfelijk. Zij ondermijnt de gezondheid, verbittert het hart, ontzenuwt den wil en verduistert het verstand. Een groot geluk is het derhalve, dat wij bi] Maria overvloedigen troost kunnen vinden. Op Maria kunnen wij met recht de woorden toepassen die de profeet Isaïas God in den mond legt: ik heb troost verschaft aan de bedroefden. Maria toch is eene troosteres der bedrukten door haar zachtzinnig, liefderijk en barmhartig Hart. Haar hart is het hart eener Moeder en eene moeder is vol medelijden voor het leed harer kinderen en dadelijk gereed om hunne tranen af te droogen. Komt tot m j zoo roept zij al hare kinderen toe, gij| die belast en beladen zijt, en ik zal u verkw'kke"Maria is een troost der bedrukten, omdat i j voor hen hare machtige voorspraak aanwen t bij haren Goddelijken Zoon en niet zelden

Sluiten