Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgsknechten verloren. De H. Paus Pms gedreven door dankbaarheid jegens haar, die de Kerk zoo zichtbaar had beschermd, bepaalde, dat het feest van den rozenkrans op den eersten Zondag der maand October zoa worden gevierd, en voegde bij de Litanie H. Maagd de woorden: hulp der christenen

bid voor ons. , ..

Meermalen hebben de pausen den bijzonderen bijstand van Maria ondervonden. Pius II schreef aan Maria het bcho"d v®" *'jn leven toe. Paulus 11 en Marcellus II ontvingen door de tusschenkomst van Maria de openbaring hunner verheffing op den pauselijken troon. Pius VII schreef aan Maria het herstel toe van zijne pauselijke staten, kroonde met eigen hand het beeld van O. L Vrouwe van Barmhartigheid te Savona en stelde tot immerdurende gedachtenis van zijn 8'elukk,Se" terugkeer te Rome op den 24 Mei, dien d g het iaarlijksche feest in van O. L. Vrouw Hulp der christenen. Het zal wel niet noo ïg zijn aan te toonen, hoe Maria steeds eene machtige hulp heeft verleend aan de Kerk in het bestrijden der dwalingen en der ketterijen. Zoo was de rozenkrans ter harer eere eei krachtig wapen in de hand van den H. Dominicus, om den voortgang van de ketter.]I der Albigensen te beletten en bekeerde hij daardoor meer dan 100.000 dier dwalenden. Ook

Sluiten