Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oefening.

Beijver U, Maria met de H. Engelen en de H. Engelen met de H. Maagd te vereeren.

Gebed.

De groetenis des Engels uitgebreid.

Wij groeten U en bewijzen U, zooveel het mogelijk is, met allen eerbied onzes geestes, met alle liefde onzes harten onze hulde o hoogst gezegende Maagd! naar het voorbeeld van den H. Aartsengel Gabriël, die te Nazareth tot U sprak: wees gegroet, Maria, vol van genade. Wij verheugen ons om de volheid van genade, die God U geschonken heeft van het eerste oogenblik uwer Ontvangenis tot het laatste oogenblik van uw leven en waaraan gij met de hoogste getrouwheid steeds hebt beantwoord. De Heer is met U, Hij de Eeuwig en Eeniggeboren Zoon des Vaders daalde af in uwen Ma.agdelijken Schoot en heeft door U onze menschelijke natuur aangenomen. Zoo is Hij ten innigste met U vereenigd, en immer met U gebleven, totdat Hij U met ziel en lichaam heeft verheerlijkt boven alle heiligen en engelen en U gepla.atst heeft in het lioogste der hemelen aan Zijne rechterhand. Gezegend zijt gij boven de vrouwen, gezegend zijt gij onder de moeders; want gij zijt de Moeder

Sluiten