Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen, waarop de H. Geest zou rusten. *) De psalmzanger wijst op haar als op de verhevene Koningin aan de rechterhand van den Koning der koningin. 2) Salomon in het hooglied stelt haar voor als de bruid, die opstijgt uit de woestijn, terwijl zij den zoeten geur harer deugden verspreidt;3) als de bruid, die voorttreedt glansrijk als de opgaande dageraad, schoon als de maan, uitverkoren als de zon;4) als de bruid, die zich verheft uit de woestijn dezer aarde, en overvloeit van genot, nu zij mag leunen op den welbeminde, met wien zij in het hemelsch Jerusalem voor eeuwig vereenigd zal worden. 5)

Micheas begroet haar in de verre toekomst als de Moeder bij uitstek, die in Bethlehem van Juda het leven zal schenken aan den Herder, wiens uitgang is van den begin en van de dagen der eeuwigheid. 6) Isaias wijst haar aan als de maagdelijke Moeder van den Emmanuël of den God met ons.7) Jeremias bewondert haar in hare ontvangenis door den H. Geest als een nieuw en ongehoord wonder van Gods almacht.8) Ezechiël kondigt haar aan als de gesloten tempelpoort, waardoor niemand binnen kan gaan dan de Heer.9) Zoo hebben dus de

(1) Isaias XI : 1—2. (2) P. XLIV : 10. (3l Cant. Cant. III :6.

<41 Cant. Cant. VI : 9. (5) Cant. Cant. VIII : 5. (6) Mich. V

2—3. (7) Isaias VII : 14. (8) Jerem. XXXI: 22. (9) Ezech. XLIV.

Sluiten