Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.

gevoelt den pijnlijken toestand van Hem, die door Zijn volk, door Zijne vrienden, door Zijne apostelen is verlaten, ja die door God Zijn Vader is verlaten, die Hem overlaat aan den moedwil Zijner vijanden, die Hem tot boete voor de zonden der wereld overlaat aan al de bitterheid der smart, en op het punt staat om Hem over te laten aan den dood.

De smart van Maria was niet slechts eene allerhevigste, maar ook een langdurige smart. Abraham, de minnende Vader, leed drie dagen lang, omdat zijn eenige zoon ter dood veroordeeld was en moest sterven. Maar Maria leed op die wijze drie en dertig jaren. Sedert het oogenblik, toen Simeon haar voorspelde, dat haar kind zou gesteld zijn tot een teeken van tegenspraak en dat een zwaard haar de ziel zou doorboren, hield zij niet op door dat vreeselijke vooruitzicht te lijden; gedurig werd zij daaraan herinnerd door de vlucht naar Egypte, door de vervolging van Herodes, door de ontbering in dat vreemde land en in de arme woon van Nazareth, door het verlies in Jerusalems tempel, door den nijd, de vijandschap, de lasteringen der Phariseën, door de voorspellingen zelf van Jesus. Ja geheel haar leven ging voorbij in geween en hare smart was immer voor hare oogen.*)

(l) Ps. xxxvii : 18.

Sluiten