Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, Ooddelijken Zoon hadt verloren en Hem drie dagen zocht met de grootste ongerustheid Zie! uw vader en ik zochten U met smart, zegdet gij tot Jesus, toen gij Hem in den tempel vondt. O Maria, door deze uwe smart boezem mij een groote droefenis in, wanneer ik Jesus door de zonde verloren heb en leer , mij hem zoeken, totdat ik Hem terugvinde. Amen. Wees gegroet.

O, welk een smart was het voor U, Maria, toen gij daar die beulen, de Phariseën en de vijanden van Jesus op den weg naar Oolgotha zaagt voorbij trekken, en de smaadwoorden moest aanhooren, waarvan zij den mond vol hadden. Hoe bitter was het, uwen schuldeloozen Zoon als een booswicht behandeld te zien! maar vooral hoe wondde het uw Hart, uwen beminnelijken Jesus afgemat, met doornen gekroond. met bloed bedekt, met een kruis beladen te zien! Hij mocht tot U niet spreken, doch wierp slechts één blik op U, en die blik, hoe ging hij U door de zie! O Maria! om deze uwe smart te eeren, maak ik het vaste besluit, Jesus dikwerf op Zijn kruisweg te bezoeken en een blik op den Ooddelijken lijder te slaan. Wees gegroet.

O Koningin der smarten, hoe hebt gij in het lijden van den Koning der smarten gedeeld! Gij stond daar drie uren aan den voet des kruises. Gij waart deelgenoote van Zijne schan-

19

Sluiten