Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuldigheid, den Vader, den Zoon, en den H. Geest, die drie verschillende personen en toih een en dezelfde God zijn. Zij gelooft, dat de tweede persoon dier aanbiddelijke Drievuldigheid, de eenig en eeuwig geborene Zoon des Vaders, de menschelijke natuur zal aannemen, God en mensch zal zijn in eenzelfde persoon. Zij erkent op de toezegging des engels dat zij de moeder zal worden van den menschgeworden God en tevens Maagd zal blijven. Het is waar, ook de overige belijders namen die geheimen aan, maar zij waren daarin voorgegaan door de Maagd van Nazareth en dikwerf door ontelbare anderen; zij waren bekrachtigd door het geheele leven van Gods menschgeworden Zoon; zij hadden de feiten Zijner wonderen, Zijner geheel eenige heiligheid, Zijnei verheerlijking op den Thsbor, Zijner voorspelde verrijzenis, Zijner luistervolle hemelvaart, der wondervolle nederdaling van den H. Geest, der snelle uitbreiding Zijner Kerk voor oogen.

Maria echter gelooft aan die zoo grootc geheimen en onderwerpt haar verstand ten aanzien van die onbereikbare geheimen nederig aan het gezag van God, Die door Zijn Engel tot haar spreekt. Zij twijfelt geen oogenbhk, zij gelooft nederig; zij gelooft ten volle; zij zegt: zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord. Wel mocht Elisabeth tot haar zeggen: zalig gij, die geloofd hebt.

Sluiten