Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oefening.

Ga eens na, hoe gij eiken dag uws levens de Koningin des hemels vereert, en in welke deugd vooral gij ze moet navolgen.

Gebed.

O Maria, gezegende en uitverkorene Koningin des Hemels die uit de jammeren van dit tranendal met ziel en lichaam in den hemel zijt opgenomen! Welke verwisseling! Gij waarteen menschenkind als wij; gering en arm voor de wereld, maar hoogst voortreffelijk voor Gods oog; hoogst bemind, geëerd en gezegend door den Allerhoogste. Gij, eene dochter uit Israël werd de Moeder van den Verlosser der wereld, wiens rijk geen einde zal hebben en wiens heerschappij onbeperkt is. O Maria, hoe rein, hoe onbevlekt, hoe kuisch waart gij! Hoe godvruchtig waart gij van zin en hoe vurig en innig was uwe liefde tot God! Welk een groot deel hebt gij gehad in de verlossing der wereld! Hoe verdienstvol, o gezegendste der vrouwen was uw moederschap! Met welk geduld droegt gij de kwellingen des levens, en hoe groot was uw offervaardige liefde bij den dood van uwen Goddelijken Zoon. Gij waart de eerste en voornaamste Christenvrouw, de nederige Dienstmaagd van den Goddelijken Zalig-

Sluiten