Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het helsche serpent, de Goddelijke Verlosser van het menschdom is Christus. De Vrouw, die dat zaad aan de wereld schonk is Maria. Die Moeder van dien Goddelijken Verlosser zou evenals Hij en gelijk het Zijne waardigheid eischte, nimmer met het zwadder der helleslang, met de zonde, bezoedeld zijn.

Indien God den eersten Adam en de eerste Eva, door welke zonde en dood over het menschdom werd gebracht, in heiligmakende genade en onschuld had geschapen, hoeveel te meer moesten dan niet de tweede Adam en de tweede Eva door heiligmakende genade en algeheele onschuld aan God toebehooren, daar zij geroepen waren, om het werk van s*atan bij den val onzer eerste ouders, geheel en al te verijdelen. De Moeder van Hem, die den duivel den kop zou verpletten, is, gelijk de uitkomst leert, de Moeder van een God, Die door haar de menschelijke natuur heeft aangenomen en als mensch is geboren. Het betaamde, dat die verhevene Moeder immer door den glans der onbezoedelde heiligheid omstraald bleef en algeheel voor de erfzonde gevrijwaard werd. Zij, aan welke God de Vader Zijn eeniggeboren en teergeliefden Zoon op zulke wijze voorbeschikt had te geven, dat Hij volgens de natuur een en dezelfde Zoon zou zijn van God den Vader en van haar de H. Maagd; zij, die God de Zoon heeft uitverkoren

Sluiten