Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk vindt Maria haren twaalfjarigen Zoon, dien zij drie dagen had gezocht in het midden van Israëls leeaars weder, waar Hij optreedt als de Koning der waarheid, die eens de wereld door Zijne Gcddelijke leer zal verlichten.

Ook in de volgende geheimen, waar de Heer in het tafereel van Zijn bloedigen doodzweet, in dat Zijner geeseling, in dat Zijner kroning met doornen, in dat Zijner kruisdraging en eindelijk in dat van Zijn kruisiging strijdt als de Koning der martelaren en zegeviert door Zijne liefde over zonde en dood, zien wij Maria op Golgotha als Koningin der martelaren en deelende in het koningschap Zijner barmhartigheid.

Eindelijk aanschouwen wij Jesus als Koning vol heerlijkheid en macht in Zijne verrijzenis, hemelvaart en zending van den H. Geest en Maria door hare ten hemel opneming en kroning als Koningin met Hem en naast Hem vol heerlijkheid. Niets is er boven haar dan God; engelen en heiligen vereeren haar als Koningin.

Zoo is dus Maria de Koningin van den rozenkrans, omdat hij door zijne vijftien geheimen ons haar leert kennen als Koningin vol heiligheid, barmhartigheid, heerlijkheid en macht.

Door dit gebed brengen wij ook de schoonste hulde aan die hemelsche Koningin. De rozenkrans bestaat uit honderd vijftig weesgegroeten, die wij in de plaats der honderdvijftig psalmen aan Maria opdragen, en dus als het psal-

Sluiten