Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de slang, en bid bij elke bekoring: O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor mij.

13. Wees barmhartig voor armen en lijdenden, gelijk Maria barmhartig is en het toonde te zijn op de bruiloft te Kana.

14. Wees geduldig en vergevingsgezind even als de Moeder der smarten.

15. Wees immer opgeruimd en zeg bij uwe vermaken en uitspanningen vol dankbaarheid met Maria: mijn geest heeft zich verheugd in God mijnen Zaligmaker. Lees gaarne, spreek gaarne, zing gaarne over Maria.

16. Betracht in alles de volmaaktheid met Maria.

17. Zijt gij gevallen, neem uw toevlucht tot de toevlucht der zondaren.

18. Bemin Jesus in Zijne menschwording, in Zijn kindsheid, in Zijn lijden, in Zijn H. Sacrament in Zijn H. Hart met Maria.

19. Vergeet bij uw avondgebed Maria niet. Vooraleer te gaan rusten vraag den zegen van Maria.

Sluiten