Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

Wees genadig, verhoor ons,

Heer.

Yan alle kwaad, verlos ons, Heer.

Van dlle zonden,

Van uwe gramschap, Van eenen haastigen en

onvoorzienen dood, Van de listen des duivels,

Van gramschap, haat en

alle kwaden wil, Van den geest der onzuiverheid,

Van bliksem en onweder, Van aardbeving, Van pest, hongersnood

en oorlog,

Van den eeuwigen dood, Door uwe heilige mensch-

wording,

Door uwe komst.

Door uwe geboorte,

verlos ons, Heer.

Kindervriend.

Sluiten