Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biddenCt V00' ™ ^ ^ hard°P eerbiedi£

•y Reeds vroegtijdig moet liet kind leeren goed van kwaad onderscheiden: dat het kwaad doet en dus den lieven God mishaagt als het liegt, ongehoorzaam. koppig of twistziek is; dat het daarentegen Gode welgevallig is als het gehoorzaam, vlijtig en godsdienstig is. '

4: ^ordt het kmd grooter, dan moet men den godsdienstzin nog meer ontwikkelen door het kind te verhalen van het leven, lijden en sterven des Zaligmakers, uit de Bijbelsche geschiedenis, over de schepping en den val van de Engelen, van Adam en hva, enz.

. ,h,en ^wichtig punt mag hier niet onaangeroerd blijven. De ouders moeten hun uiterste best doen den kinderen goed den Catechismus te leeren \ ader of moeder moet er zich van overtuigen of zij[.hunne les kennen en of zij getrouw de Christelijke leering bijwonen.

£ 5. Matigheid, Tevredenheid

1. Reeds vroegtijdig moet de moeder er op bedacht zijn het kind te leeren matig zijn in eten en drinken, zich zeiven te bedwingen en zich nu en dan iets geoorloofds te ontzeggen. Geeft zij maar altijd toe als het kind iets verlangt wat zijne zinnen

streelt, dan wordt die zucht naar zingenot altijd sterker.

Het is niet goed dat kleine kinderen aan allerlei feestjes deelnemen. Later hebben ze geen pleizier meer aan kinderlijk spel. Ze worden vroeg rijp en

Sluiten