Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere geslacht moet samenwerken. Grooter echter zijn die gevaren, wanneer het meisje van de fabriek huiswaarts keert of wanneer zij hare ontspanning gaat zoeken in slechte gezelschappen of in danshuizen.

Vandaar het treurige feit, dat zoovele meisjes, niet zelden als offer der verleiding, veel te jong den huwelijken staat aanvaarden, geheel onbekwaam en onvoorbereid voor de zware taak die haar wacht.

Kn daarom moet het ons niet verwonderen, dat het ineerendeel van zulke fabrieksmeisjes geen degelijke huisvrouwen worden en dat dientengevolge van huiselijk geluk in zulke gezinnen geen sprake is.

Al deze en meer andere nadeelen aan den fabrieksarbeid van meisjes verbonden moesten den ouders de oogen openen en hen aansporen hunne dochters niet, dan bij hooge noodzakelijkheid, naar eene fabriek te zenden.

W anneer zij zich echter in deze droevige noodzakelijkheid bevinden, dan moesten zij toch niet verzuimen hunne dochters, vóór haar huwelijk, datgene te doen leeren, wat een flinke huisvrouw dient te weten.

3. Plichten der dienstboden.

Volgens de christelijke opvatting behoort de dienstbode tot het huisgezin, wel als ondergeschikte onder het oppergezag van den huisvader, doch inderdaad als lid van het gezin. Daarvan geniet zij alle voordeelen, maar heeft ook alle verplichtingen daarvan te dragen.

Daarom moest er geen sprake zijn van een be-

Sluiten