Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, dan worden zij niet deelachtig aan de verleende voorrechten en rechten.

§ 4. Na de intrede in de Orde, hebben de Tertiarissen het eerste jaar tot proeftijd ; wanneer zij vervolgens op de voorgeschreven wijze tot de professie der Orde zijn toegelaten, beloven zij de, geboden van God te onderhouden, gehoorzaam te zijn aan de Kerk en bereidvaardig de boete te volbrengen, indien zij in iets aan hunne professie te kort zijn gebleven.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Over de Wijze van Leven.

§ 1. De Tertiarissen moeten zich in alles onthouden van weelde en overdreven opschik, en dien regel der middelmaat in acht nemen, welke ieder volgens zijn staat past.

§ 2. Zij moeten zich met de meeste omzichtigheid verwijderd houden van gevaarlijke dansgezelschappen en tooneelvoorstellingen, alsmede van alle slemperij.

§ 3. In spijs en drank moeten zij matig zijn, en niet aan of van tafel gaan, zonder godvruchtig God te hebben aangeroepen en gedankt.

§ 4. Daags vóór het feest van Maria's Onbevlekte Ontvangenis en van onzen H. Vader Franciscus moeten allen vasten;

Sluiten