Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen de Tertiarissen van de plaats en die daar tijdelijk verblijven bijeenkomen, en alsdan gezamenlijk tot zalige lafenis van den afgestorvene een derde gedeelte van den Rozenkrans bidden. Ook zullen de priesters in de H. Mis, en de leeken door, indien zij kunnen, tot de H. Tafel te naderen, voor hun overleden medebroeder den eeuwigen vrede godvruchtig en bereidvaardig afsmeeken.

DERDE HOOFDSTUK.

Over de Bedieningen, de Visitatie en den Regel zeiven.

§ i. De verschillende bedieningen worden begeven in de vergaderingen der leden. Zij duren drie jaren. Zonder wettige reden mag niemand de aangeboden bediening van de hand wijzen; ook moet men zich daarvan niet op achtelooze wijze kwijten.

§ 2. De Visitator moet zorgvuldig onderzoeken, of de Regel goed wordt onderhouden. Te dien einde zal hij jaarlijks eenmaal, en, zoo noodig, meermalen ambtshalve de plaatsen bezoeken, waar vereenigingen zijn gevestigd en eene vergadering beleggen, waarbij hij het Bestuur" en al de leden zal doen tegenwoordig zijn.

Sluiten