Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de Visitator door vermaning of bevel iemand tot zijn plicht terugroept, of eene heilzame straf oplegt, dan zal deze zulks met gewilligheid aannemen en niet weigeren de straf te ondergaan.

§ 3. De Visitators worden uit de Eerste of uit de reguliere Derde Orde der Franciscanen gekozen en aangesteld door de Gardiaans, indien aan deze zulks gevraagd wordt. Het ambt van Visitator mag aan geen leeken opgedragen worden.

§ 4. De leden die niet gehoorzamen en een kwaad voorbeeld geven, ontvangen tot twee- en driemaal toe eene aanmaning tot hun plicht; onderwerpen zij zich niet, dan wordt hun gelast de Orde te verlaten.

§ 5. Indien iemand tegen de voorschriften van dezen Regel mocht misdoen, die moet weten, dat hij uit dien hoofde geene zonde bedrijft, mits de overtreding niet in strijd is met de wetten van God en de geboden der Kerk.

§ 6. Indien iemand eenig voorschrift van dezen Regel om gewichtige en wettige reden niet zou kunnen onderhouden, dan kan hij in dat gedeelte gedispenseerd of hem daarvoor met omzichtigheid iets anders opgelegd worden. De gewone Overste der Franciscanen van de Eerste en Derde Orde, alsook de bovengenoemde Visitators hebben daartoe de volmacht.

Sluiten