Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. In den loop des jaars.

1. De Tertiarissen moeten vasten daags voor het feest van Maria's Onbevlekte Ontvangenis en van onzen H. Vader Franciscus. (Regel, Hoofdst. II, § 4.)

2. De vermaningen en waarschuwingen, welke de visitator of directeur nuttig oordeelt in 't algemeen of in 't bijzonder te geven, zullen zij ootmoedig en met gewilligheid aannemen, en niet weigeren de straf of boete te volbrengen, welke hij zal goedvinden hun op te leggen voor een of ander bedreven fout of overtreding van den Regel. (Regel, Hoofdst. III, § 2.)

3. Bij ziekte van een medelid zullen niet alleen de oversten maar ook de andere leden hem, met inachtneming eener voorzichtige bescheidenheid, bezoeken, en zooveel mogelijk zorg dragen, dat den zieke de noodige hulp en verpleging niet ontbreke; ingeval van stervensgevaar zullen zij, zoo noodig, den zieke met liefdevolle voorzichtigheid, maar ook met christelijke vrijmoedigheid waarschuwen en aansporen, om intijds te zorgen voor de belangen der ziel. (Regel, Hoofdst. II, § 13).

4. Wanneer een medelid gestorven is, zullen de Tertiarissen van de plaats en die daar tijdelijk verblijven zorg dragen bij de lijkplechtigheden tegen-

Sluiten