Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14-,le orde: Pinguiiiaelitigeii, Spheniscifonnes (Een deel der Duikers (Impenne s).

n Diiikerachtigoii, Colymbifonnes (Zeeduikers en Dodaars). Fossiele „ Iclitliyoruitlies. Fossiele vogels met wervels als een viscli.

Oiidciivlnssc li. Ratitae.

Vogels die niet vliegen en daarom een kam op het borstbeen missen.

16de orde: Kiwi-Jichtigen, Apterijgiformes. ï

17de „ Casuaris-aclitieren, Gamariiformes. I /T i ^

,o,]„ xr i . ,• ) (Loopvogels, Cursores).

18de „ .Nainloe-achtigeii, Rheiformes. I

l(.)(i'' „ Struisachtigeu, Siratliioniformes. 1 Fossiele .. Odontolcae. De tanden staan bij deze vogels niet in afzonderlijke

holten, maar in een gemeenschappelijke groeve in de kaken.

Fossiele onderklasse: Arehaeornithes.

t

Oer-vogels.

Wij zullen in ons overzicht bovenstaande verdeeling volgen, die op onze kennis berust omtrent den anatomischen bouw der dieren, en gaan daarbij uit van liet denkbeeld dat een verdeeling de natuurlijke verhouding der vormen onderling weergeven moet. Men kan echter ook van het standpunt uitgaan dat een verdeeling in grootere en kleinere groepen alleen dient 0111 den oningewijde een duidelijk overzicht te geven, gelijk Linnaeus dat deed met zijn planten-stelsel. Die kunstmatige verdeeling berust in de eerste plaats op bijzonderheden van de achterpooten, die, als gevolg van een verschil in gebruik, ook allerlei verschillen vertoonen.

Sluiten