Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speeksel samengekleefde, vermolmde houtvezels, soms vermengd met klei en koemest. Lets grooter is

Fi£. 7 de Groote Lijster of Mis tel lij ster {Tardus viscivorus L.) bij welken vogel de ronde donkere vlekjes zich over de geheele onderzijde gelijkmatig uitstrekken en de buitenste staartveeren een lichten rand vertoonen.

In de Alpen, het Reuzengebergte en het Zwarte Woud leeft

lijj. S do beflijster (7ardas torqaatus L.), die op den trek ook wel in ons land verschijnt, en gekenmerkt is door lichte, halvemaanvormige vlekken op dofzwarten grond, terwijl het mannetje een breoden, halvemaanvormigen, witten borstband heeft.

Fig. !). De Kramsvogel of Vel dj akker {Tardus pilaris L.), oorspronkelijk in het noorden van Europa thuisbehoorende, is sedert don laatsten tijd begonnen ook in Duitschland en zelfs langs de kusten der Noordzee tot in Groningen te broeden.

Lu Kopei e k (Tardus ilictcus L.) komt in den herfst in groote vluchten uit het noorden in ons land en wordt dan veel gevangen. Een enkele maal in ons land waargenomen is de prachtige Siberische Lijster (Tardus sibiricus 7J.), ja zelfs komen nu en dan op haar verre tochten Noord-Amerikaansche soorten tot ons.

In tegenstelling met de tot heden genoemde lijstersoorten leeft de

I i^. 10 Z w a ï t e Lijster of INIeer 1 e {Tardus merala L.) sedert den

laatsten tijd bij voorkeur, evenals Musch en Zwaluw b.v., meer in de nabijheid

onzer woningen en broedt zelfs in stadsparken en -tuinen. Zeer vroeg in het

voorjaar doet zij dan reeds haar vroolijk en helder gefluit hooren, dat aller aandacht tot zich trekt.

Familie XII. Ampelidae, Proiikvooels.

"Wanneer er 'swinters veel sneeuw ligt, verschijnt soms bij ons met Lijsters en andere vogels uit liet noorden en bij voorkeur op die plaatsen, waar besvruchten te vinden zijn, een zeldzame gast,

^ ^ estvogel {Ampelis garrula X.(, zoo groot ongeveer als een bijstel, loodachtig giijs, met een kuifje op den kop en roode streepjes op de vleugelveeren, terwijl de uiteinden dor staartveeren geel, soms geel en rood cCkleuid zijn. \eiwanto sooiten leven in het noorden van Amerika en in Japan.

Familie XIII. Muscicapidae, Vliegenvangers.

Kleine, ten deele helder gekleurde vogels met aan de basis breeden snavel

die naar voren zijdelings platgedrukt is en daardoor aan dien van een Zwaluw

ïermnert. De Inlandsche soorten zijn trekvogels, die op insektenjagen welke

zij, evenals de Zwaluwen dat doen, in de vlucht vangen. Grijs, zwart en wit

zijn de gewone kleuren der Inlandsche soorten; sommige uitheemsche vormen zijn prachtig.

Plaat IX, Fi£. 1. De Grauwe Vliegenvanger. {Muscicapa grisola L.)

Sluiten