Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Friesland betrekking hebbende penningen en munten gaf den stoot tot het aanleggen eener munt- en penningverzameling, die thans genoemd mag worden een der meest belangrijke in den lande, waarvan de groei, sedert 1837 8 in de lijsten der aanwinsten kan worden nagespeurd. Kaarten, c portretten, topographische prenten verschijnen terzelfder tijd voor in deze lijsten en in 1846 wordt er eene commissie aangesteld, de terpen, met den ijverigen Eekhoff aan het hoofd, om te letten op hetgeen zich bij het afgraven van terpen zal voordoen „zoo ten aanzien van de gesteldheid des gronds, als van de aanwezige voorwerpen" en in 1849 had men al genoeg uit de terpen bijeengegaard om een „al is het dan ook aanvankelijk klein,

Friesch Oudheidkundig Kabinet te vormen". Deze kleine verzamelingen, sedert 1848 ééns per week ter bezichtiging gesteld voor de leden, in een vertrek ten huize van den De verzame^ Heer van der Wielen in de Sacramentstraat te Leeuwarden, ^fntoonge1-6 werden in 1853 voor het eerst publiek tentoongesteld, nadat steld. de Provincie Friesland in dat jaar, op voorstel van den bekenden dr. J. H. Halbertsma, besloten had tot de oprichting van een „Antiquarisch kabinet van Friesland", ten Paleize van Justitie te Leeuwarden, waarheen nu ook het bovengenoemde werd overgebracht en gevoegd bij het aanvankelijk door Halbertsma toegezondene: n.1. 68 nummers, waarvan 44 betrekking hadden op Hindeloopen. Zeer uitgebreid verhuisde „Frieslands Kabinet van Oudheden" in 1872 naar het Gouvernementsgebouw, waar het bleef totdat het Friesch Genootschap de beschikking kreeg over een eigen museumgebouw, het tegenwoordige Friesch Museum.

De „Historische tentoonstelling van Friesland", in 1877 ge- Het tegenhouden ter eere van het 50-jarig bestaan van het Fr. Gen. woordige

* V»

en bezocht door niet minder dan 37.580 betalende bezoekers Miiseum gaf een batig saldo van/ 17100.00, dat men terecht bestemde voor aankoop van een museumgebouw. Zoo werd in 1879 door het Bestuur de hand gelegd op een in 1781 *) voor Jhr. F. J. van Eysinga gebouwde heerenhuizinge, gelegen tegenover den voornamen gevel van de Kanselarij, op den

*) Bij de verbouwing in 1908 kwam er een plankje voor den dag met opschrift: „Pabe Jilderts v. d. Helm heeft hier gewerkt als timmermansknegt den 20 Majus 17S1Vgl. ook no. 808 van dezen catalogus.

Sluiten