Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handleiding beleefde in 1904 een tweede, geheel herziene en geïllustreerde uitgave, thans al weer uitverkocht.

Nu de gids van den heer Hepkema niet voor de derde maal Voorbereiding zal verschijnen was er dringend behoefte aan een nieuwen vim een officieelen catalogus. De periode, volgende op het vertrek catalogus, van Dr. de Boer, leende zich zeer voor rustige voorbereiding van dit moeielijke werk en in de laatste jaren was het wachtwoord dan ook niet zoozeer „uitbreiden der verzamelingen"

dan wel „overzien van hetgeen men had"; waaruit vanzelf geboren werd de drang tot betere ordening, afscheiding van het overtollige materiaal. Van de zeer uiteenloopende afdeelingen, waaruit ons museum bestaat, kwamen voor nadere bestudeering het eerst in aanmerking diegene, waaraan het museum in vergelijking met zuster-instellingen zijn bizondere waarde ontleent: de specifiek Friesche collectiën.

Immers waar Friesland er trotsch op kan zijn dat men niet naar elders behoeft te reizen om zijn volkseigenaardigheden,

zijn historische documenten, zijn kunstvoortbrengselen uit vorige eeuwen te leeren kennen, mag ook terecht aan die I rovincie de eisch gesteld worden dat zij door doelmatige rangschikking en behoorlijke toelichting toont de nationale schatten waard te zijn. Naast het vele door de voorgangers verricht, bleef er nog veel te verrichten over. De in hare volledigheid geheel eenige verzameling van. Friesehe terpoudheden, van algemeen Nederlandsch belang en zelfs niet zonder eenige beteekenis voor de algemeene geschiedenis van Noord-Europa in de vroeg-historische eeuwen,

was b.v. uitsluitend naar de vindplaatsen geordend. De reorganisatie dezer afdeeling, in 1897 ter hand genomen, heeft veel gevergd van de beschikbare werkkracht der laatste jaren,

doch kan in dezen catalogus dan ook worden aangeboden een eeiste vrij volledig systematisch overzicht van hetgeen de terpen aan oudheden hebben opgeleverd. Uit een materiaal van ongeveer elf duizend nummers, werden daarvoor de meest typische stukken afgescheiden Verder geeft de catalogus nieuwe beschouwingen over de Hindelooper eigenaardigheden, de oorijzers, het Friesche zilversmidswerk om slechts het meest in het oogvallende te noemen. Bij de beschrijving van het zilver kwam zeer van pas de ervaring

Sluiten