Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenover de ramen;

7. Kleine eikenhouten keeft met twee deuren. Uit het midden der 17e eeuw (verz. J. H. Halbertsma).

8. Een stel van blauw Delftsche pullen en bekers van uitnemende kwaliteit. Chineesch décor. Legaat Ypey.

Tusschen de ramen:

9. Hangklok met mooi peervormig gewicht van koper. Gemerkt: Wat se Wat sis. Heerenveen 1686.

Langs de wanden:

D. J. de Josselin de Jong. Portret van wijlen den Friesclien Staatsman Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga, die ruim 60 jaren bestuurslid was van het Friesch Genootschap.

Geschilderd in 1899.

Portretten (olieverf) van man, vrouw en drie kinderen van het geslacht Bockema alsmede een bijbehoorend ruitvormig grafbord (1649). Afkomstig uit eene heereboerderij tusschen Sneek en Bolsward. De kinderen zijn geschilderd in 1634. Geschenk van baron van Haersolte te Arnhem.

Portret (olieverf op hout), blijkens achterschi ift voorstellende jonkheer Tjalling van Camstraj 17e eeuw.

LOKAAL 2 (rechts van de voordeur).

Dit kantoortje, waar de bezoekers hunne namen gelieven te schrijven in het daarvoor bestemde boek, dat met zijn voorgangers reeds vele merkwaardige handteekeningen bevat, is gemeubeld met voorwerpen uit de tweede helft der 18e en het begin der 19e eeuw. De groen geverfde Friesche stoelen, stoeltjesklok, tafel, eenvoudig eikenhouten pulpitrum (begin 19e eeuw), het aardige koperwerk: kwispedoors, zwavelstokbakje, beddepannen enz. zijn een geschenk (1904) van wijlen Jhr. A. J. Lycklama a Nijeholt te Beetsterzwaag.

Langs de wanden:

Als typische stalen van 18e eeuwsche Friesche schilderkunst portretten van Carel Alexander van Haersma, secretaris van de gemeente Achtkarspelen, in 1760 geschilderd door den Fries M. Accama, in fraai costuum, en verder van diverse leden van het adelijk geslacht Plettenberg, die te Leeuwarden woonden en aldaar in de jaren 1748 en '49 geschilderd werden door R. Keijert.

Sluiten