Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rende bij het vorige nummer. Versierd o. a. met voorstellingen van Neptunus, die de wateren gebiedt. Merken alsvoren. Hoog 31 cM. In bruikleen alsvoren.

Zilveren schotel met gedreven rand, waarop in vrij hoog 110. relief voorstellingen van de personifieerde werelddeelen. Meesterteeken alsvoren.

Eene gelijksoortige schotel, gemerkt: Leeuwarden — L. — en nis meesterteeken een bron of bekor, is onder 110. 9 algebeeld in het bekende plaatwerk uitgegeven door de Mpij. Arti et Amicitia.

1670. Een paar zilveren kandelaars in den vorm van 102-3. gedraaide zuilen op breeden voet. Geheel met drijfwerk versierd, o. a. de voorstellingen van Apollo en Daphne, Venus en Adonis, Perseus en Adromeda, Perseus doodt Medusa,

en Cerus en Triptolemus. Vervaardigd door Claes Mensma te Leeuwarden. Merken: het wapen Leeuwarden, de jaarletter T (in dit geval 1670) en als meesterteeken een zwaan. In bruikleen alsvoren.

Snuiter van zilver. Merken als bij nos. 99 en 100, 104. behalve dat de jaarletter hier een R is. Behoort bij het Poptazilver. De jaarletter R. werd te Leeuwarden gebruikt o. a.

in 1648 en 1668.

1680. Zilveren schotel en schenkkan vervaar- 105. digd door den Leeuwarder drijver Pieter Faber. De rand van den schotel is versierd met twaalf groepen van twee of drie knapen, eene symbolische voorstelling der maanden.

In het midden de gegraveerde wapens van Hobbe Baerdt van Sminia en Tetje Gerroltsma, die huwden in 1768. Doorsnede van den schotel 60 cM. Merken: het wapen van Leeuwarden, de jaarletter H (1680) en als meesterteeken de letters P F. Legaat van Jhr. A. Lijcklama a Nijeholt. De kan is afgebeeld in het 78ste verslag van het Fr. Gen.

Verguld zilveren beker in renaissancestijl van om- 106. streeks 1600, rijk versierd met jachtvoorstellingen in laag relief gedreven. Op het deksel een schilddrager met de wapens der Friesche familiën Eysinga en Gratinga. Meesterteeken HF (verbonden). Waarschijnlijk buitenlandsch werk.

Hoog 52 cM. Afgebeeld in: Antiek Ned. Goud- en Zilversmidswerk. Uitgave van het Friesch Gen., no. 12. Geschenk van wijlen Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga te Leeuwarden.

Verguld zilveren beker op voet en met deksel. 107. In de eerste helft der 17e eeuw vervaardigd te Antwerpen.

Versierd (gietwerk) met de voorstellingen van „Lot en zijne

Sluiten