Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geborduurde vuurschermen met Oostersch décor, 135. uit het begin der 18e eeuw, afkomstig uit het paleis van Prinses Maria Louise (Marijke-Meu) te Leeuwarden en volgens overlevering door haar vervaardigd.

LOKAAL 6—7.

Keurverzameling van vóór-Germaansche, Germaansche en Romeinsche oudheden, ontgraven in de Provincie Friesland.

A. Tijd der hunnebedden.

De Friesche kleistreek, beginnende bij den Zuid-Westpunt (Stavoren) en verder noordelijk doorloopende langs de kust tot aan de provincie Groningen en landwaarts zich uitstrekkende tot even voorbij de steden Workum, Sneek, Leeuwarden en Dokkum, leverde niet zulke oude sporen van bewoning als het overige deel van Friesland: de zand- en veenstreken, waar dan ook hei eenige uit Friesland bekende hunnebed voorkwam en wel bij Rijs in Gaasterland. Vlak bij de Friesche grens, in de buurt van Finkega, kon Professor Camper in 1781 nog een tweede hunnebed afteekenen.

Het in 1849 ontdekte en sedert vernielde hunnebed van Rijs leverde eenige gepolijste vuursteenen beitels en een versierde potscherf. Men mag aannemen dat er na omstreeks het jaar 1000 vóór onze jaartelling geene hunnebedden meer werden opgericht en dat bedoelde beitels uit denzelfden tijd zijn als het hunnebed. Los gevonden steenen wapenen en werktuigen zijn overigens moeilijk te dateeren, daar er wel is waar een tijd is geweest, waarin metalen voorwerpen nog niet bekend waren en men zich met die steenen dingen moest behelpen, doch even zeker is het dat steenen wapenen en werktuigen nog langen tijd na het bekend worden van de metalen in gebruik bleven en hoewel enkele elders voorkomende, zeer typische vormen slechts een beperkten tijd van bestaan kunnen gehad hebben, zijn die dateerbare typen voor Friesland nog niet aan te wijzen, nu het voor den dag gekomen materiaal bestaat uit luttele exemplaren. De rangschikking dezer los in de veen- en zandstreken bevonden stukken naast die uit het hunnebed van Rijs mae dan ook slechts eene voorloopige heeten, zij kunnen gedeeltelijk tot jongere tijdperken behooren.

Sluiten