Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevonden in de fundamenten van het klooster Mariengaarde te Hallum in 1908.

Zie een dergelijk dier, met toren op den rug, als bronzen kaarsenstander

itetlin7™nmi900,Ii;Cai^O8"C "

657. Kandelaar van verglaasd kerfsnee aardewerk, factuur alsvoren, uit eene terp te Menaldum.

Lokaal 9. 658. Onyerglaasde relieftegel met gereleveerde voorstelling van een boom, aan weerszijden geflankeerd door een hond. Stijl romaansch; 15 x 15 cM. Gevonden ineen

terp te Hallum, waar vroeger het klooster Genezareth stond (inv. no. 735c).

659. Verglaasde v 1 o e r t e g e 11 j e s met gele leliën op bruin tond. Omstreeks 14e eeuw. Gevonden ter plaatse waar het klooster Monnikebayum stond.

Komen ook in Utrecht voor. Vgl. Mr. Muller, Catalogus van het Stedel. Museum te Utrecht, 1904. BI. 187.

Kerkelijke oudheden. *)

In lokaal 7.

660. Houten doopvont, waarvan de kuip rust op vier korte pooten die beneden verbonden zijn. Alles uitéén blok hout.

g doorsnede van de kuip 0.405 M. Gevonden

op de Buitengreven in den Haskerveenpolder. Geschenk van wijlen den Heer G. A. Korf te Heerenveen. Inv. no. 428c.

niï?v»elA ')lji P" Salinteno7 ,1 Prolégonièmes a 1'étude des fonts baptisf ' ^]males d. 1. societe d Archéologie de Bruxelles, Vol. V (1891)

hg. 61 Houten doopvonten zijn buitengewoon zeldzaam en waarschijnlijk

de oudste. Eene bepaalde dateering is niet te geven.

tegeneen 661' ^.a a 1 ^ e r 0 v 1 n g i s c h of Karolingisch. Ovale schijf van muur in fijne witte natuursteen, waarin aan de eene zijde gesneden

lokaal 9. 's (v^k relief) een Christusfiguur, met nimbus

bestaande uit driehoekjes; aan den rechterkant een kruisje met omega, gelijk veel op Merovingische munten voorkomt. Op de keerzijde twee cirkelvormige voorstellingen van zon en maan, blijkende zulks uit de onderschriften: „Sol" en Luna"daaronder twee zich kruisende, samengestelde cirkels, een ornament dat o. a. voorkomt op de Merovingische gordelklamp uit de terp van Wieuwerd. Lang 6.3 cM. Gevonden

) Zie ook de nos. 646 v.v. en verder de in den gewelfden kelder onder het oude gebouw geplaatste doopvonten, steenen doodkisten enz. De onder bovenstaande rubriek opgenomen nos. 665 en 666 zijn misschien

werk 1 Hkfn aard' d°Ch PUSSen g°ed bij' het lelijke koperwerk uit de middeleeuwen.

Sluiten