Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gertje te paard. Afkomstig van den in 1642 gebouwden Harlingerstal te Leeuwarden. Inv. no. 491.

Gevelsteen met voorstelling van den kop van een wild 808. zwijn en het jaartal 16jg.

Volgens den museumcatalogus van 1881 no. 690, was deze steen geplaatst in het huis dat in 1781 door het tegenwoordige Friesch museum vervangen werd.

Als voren met voorstelling eener bakkerij, met onderschrift: 809.

Het backen is mijn hanteering en mijn kunst,

Daerom versoeck ick een ydor sijn gunst.

Hier staen ick als een held en werk met lusten,

Waer het niet om geld ick wou veel liever rusten.

Afkomstig uit een in 1906 afgebroken huis te Woudsend. Omstreeks het einde der zeventiende eeuw.

De schoorsteen.

Schoorsteencaryatiden van zandsteen uit de zes- 810. tiende eeuw o. a. een man en eene vrouw, houdende ieder een wapenschild. Afkomstig uit Albadahuis te Sneek. De stijl der personen met nauw aansluitende kleeding is zeer merkwaardig.

A 1 s v o r e n, voorstellende een Adam en Eva. Zeventiende 811. eeuw. Uitnemend werk.

Schoorsteenfries van zandsteen. In het midden het 812. jaartal 1587 in een cartouche en aan weerszijden daarvan een wapenschild (thans blank).

Dergelijke friezen vindt men nog een enkele maal in boerehuizen, ook in Groningen.

Haardsteenen. Deze versierde steenen zijn de voor- 813. loopers der na te noemen ijzeren platen en dienden tot bescherming en versiering der haardboezems, waartoe zij meestal tot een driehoek opeengestapeld en met een grooteren steen afgedekt werden. De diksten zijn nog uit de ije eeuw, terwijl de jongsten 1641 gedateerd werden. De voorstellingen (en relief) die met een vorm opgedrukt werden kunnen bekijk lijden b.v.: Sint Joris met den draak; Susanna in het bad; Koning Philips en zijne gemalin; Albertus en Isabella; Simson met den leeuw; Judith en Holofernes enz. De halfronde deksteenen hebben alle het rijkswapen en 't devies van Karei den Vijfde „Plus oltre".

Hoe dergelijke steenen bij opgraving op de volksfantasie kunnen werken bewijst een exemplaar uit de 16e eeuw, gemetseld in den buitenmuur van een huisje onder Leeuwarden, dat aanleiding gaf tot de legende van de drie dukatons. Zie Waling Dijkstra in Friesland en de Friezen(\&ll) blz. 299.

Sluiten