Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafellakentje, gedateerd 1800, versierd met kruissteek- 824. ornament. Afkomstig van eene boerderij te Beetsterzwaag. Geschenk van wijlen Jhr. A. Lycklama d Nyeholt.

LOKAAL 17.

Het Prentenkabinet.

Groote zaal, te bereiken langs de het verst van den voordeur verwijderde trap in het hoofdgebouw. Langs de wanden schilderijen van oude meesters, meerendeels goed geschilderde portretten o. a. door Hanneman, Nason,

Janson van Ceulen, Wybrand de Geest, Beerstraten e. a. De tentoongestelde prenten worden nu en dan door anderen vervangen.

De prentverzameling bestaat in hoofdzaak uit:

a. Eene belangrijke topographische atlas van Friesland, o. a. een driehonderdtal teekeningen van grafzerken, verder kaarten, afbeeldingen van kerken, dorpen,

gevels enz.

b. Alsvoren van Nederland en van het Buitenland.

c. Portretten van Nederlanders en van personen die tot Nederland in betrekking gestaan hebben.

d. Portretten van leden van het huis Oranj e-Nassau.

e. Kopergravures, etsen, teekeningen enz.

van en naar Friesche en andere meesters o. a. Bote en Schelte a Bolswert, Petrus Feddes, P. Tan jé. Van Albrecht Dürer eenige houtsneden, van Re inbrandt drie origineele teekeningen (catalogus Hofstede de Groot nos. 1338—40). Deze rubriek is hoofdzakelijk afkomstig van wijlen Mr. A. Qaaestius te Dronrijp, een dilettant-verzamelaar.

Van de rubrieken a, b, c en d bestaan er nauwkeurige m. s. catalogi,

bewerkt door den heer J. G. Wester, amanuensis aan de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.

Adels-diploma op perkament, met afhangend zegel, 825. Toonkastei den 77 Juli 1498 door keizer Maximiliaan verleend aan voorderam<

Hans en Ulrich Rattaler, met wapen in kleuren.

Boeken met versierde lederen banden, 16e— 826.

18e eeuw, o. a. Nieuw testament met de psalmen, in het

Sluiten