Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaste traditie eene flaptafel (no. 857), skreen (no. 850) en een wieg (no. 853).

De gekostumeerde poppen geven een indruk van 843. de Hindelooper dracht. De vrouw draagt het alleen te Hindeloopen voorkomende lange bovenkleed, van voren ongesloten, de zoogenaamde „wentke" van rood gebloemd sits.

De vloer bestaat uit zwarte en bruine, verglaasde estrikken,

die schuin gelegd zijn, met de punten naar de wanden. De vloerbedekking bestaat uit een strook Friesche biesmat langs de groote bedschutting.

Bij het verlaten van deze Hindelooper kamer vindt men in lokaal 19:

Hindelooper bonten. Verzameling van een tachtigtal 844. verschillende stalen, vóór 1854 bijeengebracht door Dr. J. H.

Halbertsma, die ze in een boek plakte en de daarvoor te Hindeloopen gebruikelijke benaming er bij aanteekende.

Gelijk boven gezegd zijn deze bonten geruite geweven stollen die door de Oost-Indisclie Compagnie geïmporteerd werden van de kusten van Koromandel. Later zijn zij in Nederland geïmiteerd. Ook te Hindeloopen worden er „bontwevers" genoemd. Aan die stalen werden o. a. de namen gegeven van: ruekruskede, blaudatnmede, Inkhuiser krabbede, Vlielander rae enz.

Hindelooper kamers en de voorgevel van een 845.

huis, in 1840 in kleuren geteekend ter plaatse door den Hindelooper Hendrik Lap.

Zeer nauwkeurig, hoewel primitief werk. Zie o. a. de reproductie in „Het Huis" t. a. p. Meerdere teekeningen van Lap o. a. van de kleederdracht voor rouw enz., met verklarende bijschrilten, vindt men geborgen in het prentenkabinet.

Hindelooper kamer uit de achttiende eeuw.

De vaste betimmeringen, evenals het meubilair van dit ver- Lokaal 21.

trek dateeren alle uit de 18e eeuw en bestaan uit beschilderd

hout*). De ordonnantie van deze kamer is niet geheel juist,

bij gebrek aan ruimte, en diende te zijn als bij de groote

kamer.

De bedschutting die van beneden tot aan den zolder 846.

doorloopt is gedateerd 1763. De hoofdvorm is nog dezelfde als van de 17e eeuwsche schutting in het vorige lokaal. De grondstof is vurenhout, de profileeringen en pilasters zijn veel minder verzorgd, misschien ook in verband met de middelen

*) De deur is van eikenhout en mogelijk nog uit de 17e eeuw en in de 18e beschilderd.

Sluiten