Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes Lely kwam in 1688 als leerling in dienst bij zijn vader Lodewijk van der Lely te Leeuwarden en werd in 1695 meester. Het hovenstaande werk en een pixis in hel Nederl. museum te Amsterdam veiraden Framchen invloed. In 1860 was het te Leeuwarden hij afstammelingen van dit geslacht nog hekend dat er ten tijde van koning Lodewijk XIV een der Lely's heeft gewerkt te Parijs. Deze hij Kram, Aanhangsel blz. 100 uitvoerig medegedeelde overlevering is in zooverre onjuist «lat het onmogelijk Jarich Gerrits (van der Lely) geweest kan zijn die omstreeks 1672 naar Frankrijk toog en daar den naam van der Lely aannam.

Immers, blijkens een leerlingenhoekje in het stedelijk archiel te Leeuwarden teekent Jarich (ierrits, die reeds in 1612 bij Obbe Clasen te Leeuwarden als leerling in dienst trad, zich in 1651 als van der Lely.

Niet onwaarschijnlijk is het dat Lodewijk v. d. Lely of diens zoon Johannes in Frankrijk gewerkt hebben.

Merk: een gekroonde lelie (meesterteeken) — wapen van Leeuwarden —

wapen van de provincie Friesland — jaarletter K (gebezigd o. a. in 1704 en 1725). Het wapen van Friesland werd eerst sedert 161);) als vierde teeken aangebracht. Op den bodemrand de vaardig gegraveerde letters A. A. gescheiden door een bloem (eigendoins- of keurnieestersteeken van Andele Andeles ?). Lang zonder ooren 0.145, niet ooren 0.22o, breed 0.122 M. Blijkens aanteekeningen van B. gekocht van afstammelingen der Lely's te Leeuwarden.

Twee gegoten zilveren zoutvaatjes, in Lode- 936. wijk XV stijl. Midden i8e eeuw.

Aan den binnenkant staan de letters R. B.(isschop) gegraveerd.

Kerkboek met gouden sloten van omstreeks 7760. 937.

Steeds in de familie van den schilder bewaard geweest.

Zilveren schotel. De acht gewelfde vakken van den 938. rand zijn ieder versierd met een gedreven bloem of vrucht. Het middenstuk is niet versierd. Nederlandsch-Indisch werk. Bij dezen schotel behooren een analoog versierde beker en twee zoutvaatjes.

Op deze voorwerpen is eene inscriptie met Javaansclie karakteis gekiast.

üiam. van den schotel 0.445 M.

Koperwerk.

Koperen bolkroon, beneden met 6, boven met 3 ar- 939. men, elk voor één kaars. Met bijbehoorende ketting. Mooi gevormd exemplaar uit de zeventiende eeuw. Hoog z. ketting 0.55 M.

Koperen hanglamp (eeuwig licht) met Hebreeuwsche 940. inscriptie, afkomstig uit de synagoge te Enkhuizen; 17e eeuw?

I)e lamp bestaat uit twee bekkenvormige, met de openingen naar elkaar gekeerde gedeelten, die door drie stijlen verbonden zijn. Het bovenstuk heeft een koepelvormig schoorsteentje. Aan de stijlen hangt met kettingen eene kleiner bekken.

Sluiten