Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eigenschappen Ken groot aantal der brandgevaarlijke vloeistoffen, die tegenwoordig

vaariïjkev^oei" W("'flon gebruikt, als aetlier, benzine, benzol, petroleum, spiritus, zwavelstoffen. koolstof, enz. (zie blz. 36), heeft de eigenschap, dat reeds bij lage temperatuur

een merkbare hoeveelheid ervan vervluchtigt en dat de damp aan de lucht gemakkelijk kan ontbranden.

Deze eigenschappen maken dikwijls de waarde van een stof voor de techniek uit, n.1. in al die gevallen, waarhij het juist te doen is om snelle \eidamping en gemakkelijke ontbrandbaarheid. De benzine bijv., die in de automobielen wordt gebruikt, moet niet alleen snel kunnen verdampen om bij eiken zuigerslag van den motor een nieuwe hoeveelheid brandbaar gas in den cylinder te krijgen, het mengsel van den benzinedamp en de mede ingezogen lucht moet ook gemakkelijk ontsteekbaar zijn, zelis zoo, dat een momenteele en algeheele verbranding van de benzine volgt. Een zoodanige verbranding noemen wij, het is van voldoende bekendheid, een ontploffing.

In andere gevallen daarentegen speelt de vluchtigheid en de gemakkelijke ontbrandbaarheid bij het practisch gebruik, dat men van de vloeistof maakt, geen directe rol, bijv. bij chemische wasscherijen, waarin dezelfde benzine dienst doet voor de extractie van vetten, — in het algemeen daar waar ze als oplosmiddel van andere stoften gebruikt wordt.

Toch zal men ook in de laatste gevallen met de eigenschappen in kwestie duchtig rekening moeten houden en wel, omdat er twee soorten van ontploffing kunnen voorkomen.

i' De vluchtigheid der vloeistoffen, die met de temperatuur toeneemt, .K,et!!.~ za^ tot gevolg hebben, dat bij verhitting in een besloten ruimte, de

ontploffing. , . i i ...

dampspanning voortdurend grooter wordt en bij niet voldoende sterkte van het reservoir, dit ten laatste uit elkaar doet vliegen. Deze soort van ontploffing noemt men ketel-ontploffing.

2r De vluchtigheid en de gemakkelijke ontbrandbaarheid zullen verder een

Verbrandings- voortdurend gevaar opleveren in al die gevallen, waarin de damp der vloeistof ontploffing. m aanraking kan komen met lucht, omdat een enkele vonk dan meestal in staat is een plotselinge en complete verbranding in te leiden, d.i. een explosie te veroorzaken. Deze soort van ontploffing noemt men verbrand i n g s-o n t p 1 o f f i n g.

Met al haar goede eigenschappen bieden de vluchtige en gemakkelijk ontbrandbare stoffen dus een groot gevaar aan bij haar gebruik en een gevaar, waarvan het werkelijk bestaan waarlijk wel voldoende bewezen wordt door de praktijk van het dagelijksch leven.

Het spreekt vanzelf, dat van de twee bovengenoemde soorten, de verbrandings-ontploffing, die wij in het vervolg van dit werk kortweg „explosie", in tegenstelling met de ketel-ontploffing, die wij „ontploffing" zullen noemen, het meeste voorkomt, want een ieder, die vluchtige vloeistoffen in voorraad houdt en van dien voorraad geregeld kleine hoeveelheden aftapt, maakt zichzelf, al is het dan ook onbewust, even zoovele bommen in huis, als hij vaten in gebruik heeft.

Wat toch is het geval?

Sluiten