Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken, en c.q. hare onjuistheid boven allen twijfel willen vaststellen. Reeds zijn eigen vooronderzoek bewees hem de onhoudbaarheid der beide stellingen.

Om t chtt 1 ook tegeno\ ei het publiek allen twijfel uit te sluiten, werden door vertegenwoordigers van eenige gemeenten, van de Technische Hoogeschool te Hannover en van enkele technische vereenigingen aldaar, de volgende proeven gedaan.

Kt nigc blikken bussen van 1—liter inhoud, onderaan voorzien van ten ciftcipkiaan, boven open, werden geheel met benzine gevuld. Daarna weid uit elke bus een zekere hoeveelheid benzine afgetapt en wel zoo, dat nun een seiie kieeg van "/4 vol, tot bijna geheel leeg. Om het hevige effect wat te verminderen, werden de deksels, die van een opening w ai en voorzien, niet vastgesoldeerd, doch slechts los op de bussen srezet

Tl» O

en deze door middel van een breeden gummiring luchtdicht afgesloten.

1 oen de bussen ongeveer 5 minuten na het aftappen van de benzine gestaan hadden, weid een brandende lucifer b 11 de m het deksel gespaarde opening gehouden. In 4 van de 6 zoo gereed gemaakte bussen had toen de verwachte explosie plaats.

Proef 2* ken groote glazen ballon werd met ongeveer 5 liter benzine gevuld

en een tijd lang open aan de lucht gezet. Daarna deed men op verschillende hoogten in de vrij gebleven ruimte van de ballon elektrische vonken ontstaan en reeds na korten tijd volgde een explosie.

Proef 3' kleine gesoldeerde blikken bussen, geheel of gedeeltelijk met

benzine gevuld en met een metalen prop goed gesloten, werden aan de hitte van een cokes vuur blootgesteld.

Bij de eerste bussen smolt het soldeer zeer spoedig en verbrandden de benzinedampen op de ondicht geworden plaatsen. Desniettegenstaande trad na eenigen tijd een buitengewoon hevige explosie in, die de bus totaal uit elkander deed slaan.

Bij de beide andere bussen smolt het soldeer niet. Zij explodeerden na eenigen tijd met een luiden knal.

Sluiten