Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SYSTEEM MARTINI & HÜNEKE.

Het gebruik van zuurstofvrije gassen in plaats van lucht bij het werken met vloeistoffen, die gevaar voor explosie kunnen opleveren, is nu het chemische gedeelte van het systeem, dat door de Machinenbau A. G. Martini <S: Hüneke te Berlijn wordt toegepast om de gevaren, die aan het gebruik van dergelijke vloeistoffen verbonden zijn, niet te neutraliseeren, maar van huis uit te vermijden.

Na langjarige ervaring en studie in de praktijk, is echter het systeem ontstaan als een combinatie van chemische en technische middelen en dan niet alleen om gevaar voor explosie, maar ook om dat voor ontploffing, ja zelfs voor gewone ontbranding, te voorkomen.

Immers met het gebruik van een indifferent gas alleen is men bij vluchtige, gemakkelijk ontbrandbare vloeistoften nog niet voldoende tegen Tegen welke explosie- en ontploffingsgevaar beveiligd. bronnen van

Er kunnen ongelukken gebeuren in de volgende gevallen: gevaar moet

ie wanneer het darap-luchtraengsel in het reservoir tot ontsteking

1 . / i T t ° veilig ayöiccm

komt (verbrandings-explosie); waarborgen ?

2° wanneer de vloeistof, door verhitting van het reservoir, krachtig verdampt en het reservoir door de hevige spanning, die daardoor ontstaat, uit elkander springt (ketel-ontploffing);

3( wanneer het reservoir lek wordt en de vloeistof eruit komt, waardoor de ruimte, bijv. de kelder, waarin het reservoir zich bevindt, zich met een explosief gasmengsel vult;

4C doordat de leidingen en appendages lek worden en de vloeistof, door het ontsnappen van het indifferente gas, met de lucht in aanraking komt.

Uit de opsomming alleen blijkt reeds duidelijk, dat het aanbrengen van een of ander niet-oxydeerend gas, bijv. koolzuur of stikstof of een mengsel van beide, boven de vloeistof in het reservoir, in de gevallen 2,

3 en 4 geen beveiliging aanbiedt.

Maar zelfs in geval 1, — en dit is van de grootste beteekenis, — beschermt een niet-oxydeerend gas niet volkomen.

Want zoodi a de gashouder zelf lek wordt en het indifferente gas Alleen niet-

ontsnapt, 0111 plaats te maken voor door het lek diffundeerende lucht, zijn oxydeerend gas

de kansen op een verbrandings-explosie weer geopend. En de noodige is onvoldoendezuurstof kan ook gemakkelijk worden ingezogen, wanneer het vat over-

Sluiten