Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om een volkomen veilig systeem te hebben, moeten flus ook cle vaten, de leidingen en de appendages, kortom alle deelen, die vloeistof bevatten, zóó zijn gemaakt, dat er bij breuk niets naar buiten kan treden.

Het lijkt bijna paradoxaal in een leiding een vloeistof onder druk te hebben, die bij het breken van die leiding niet naar buiten treedt. En toch is het mogelijk gebleken aan deze twee schijnbaar tegenstrijdige eischen tegelijkertijd te voldoen.

In nevenstaande teekening stelt a het vat voor, waarin zich de ingenieuse wijze brandgevaarlijke vloeistof bevindt, b de buis, waardoor het zuurstof- waarop, bij vrije gas onder druk in het vat stroomt, c die, waardoor de vloeistof naar breuk oflekkage de distributieleidingen wordt geperst. De laatste nu, zooals schema-

■ • , i i i . . net uittreden der

tisch op de teekening wordt aangegeven, is met een belangrijk wijdere buis d vloeistof wordt omge\ en. voorkomen.

De ruimte tusschen deze mantelbuis en de binnenhuis staat, zooals op de teekening duidelijk te zien is, met de zich boven de vloeistof bevindende gasruimte e in verbinding.

o'

W anneer nu in de distributieleiding een breuk plaats vindt, kan zich een der volgende drie gevallen voordoen:

i° alleen de binnenhuis c Wat kan er

wordt beschadigd; biJ breuk ge-

2(' alleen de buitenbuis d schieden? wordt beschadigd;

3l' binnen- en buitenbuis worden beide beschadigd.

In het eerste geval kan uit de gebroken binnenhuis geen vloeistof in de buitenbuis komen, omdat de gasdruk, die in deze laatste heerscht, altijd grooter is dan de druk van de vloeistof op de plaats der breuk en wel zooveel grooter als correspondeert met de hoogte van de vloeistofkolom boven het niveau in het vat. Immers, de druk van het zuurstofvrije gas in de buitenbuis is in even-

t 1 • I / \ l 1 .1 1 . 1 1

pr,,, i>Q + i i. • , , wiwn mei uen (ii uk van (ie

ric. 13. l)e tank wordt 111 den grond «e<>raven , , , . r, ,

•— geheele vloeistotkolom boven

het niveau in het vat, dus is giooteu dan de ,diuk van een gedeelte dier kolom en wel zooveel als de stijghoogte der vloeistof op het punt der breuk bedraagt. Derhalve zal ei geen vloeistof uit de binnen- in de buitenbuis, maar gas uit de buitenin de binnenhuis treden. (De tank is altijd het laagste punt der installatie). In het tweede geval zal door de breuk in de buitenbuis gas ont-

Sluiten